Tours destination - Shkhism

Gurudwara Nanakwadi Sahib
GurudwaraChadar Sahib
Bhai MohakamJi Singhji
Gurudwara Lakhpat Sahib